• PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

TWOJPIESZCZOCH-PL.png


1. Za każde 1zł wydane w naszym sklepie otrzymasz 1punkt. Aby obniżyć wartość zamówienia o 1 zł klient musi wykorzystać 20 punktów - filanie z każdego zakupu otrzymasz 5% jego wartości do wykorzystania.

2. Środki z poszczególnych zakupów sumują się.

3. Zgromadzone środki możesz wykorzystać do opłacenia kolejnych zakupów.

DODATKOWO:

 • Punkty otrzymasz za każdy zakup produktów w cenie regularnej.
 • Stan konta oraz historię zakupów możesz sprawdzić po zalogowaniu się na konto.
 • Punkty aktywowane są po 20 dniach od zakupu.
 • Środkami możesz pokryć do 50% wartości swojego zamówienia.
 • Punkty są ważne przez 6 miesięcy.
 • Zakup produktów wyprzedażowych oraz promocyjnych nie jest premiowany punktami w klubie.REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest TwojPieszczoch.pl - KTK SYSTEM Tomasz Kietliński  z siedzibą w Opolu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Anny Jantar 6/8, 45-807 Opole); NIP: 7542686871.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w pkt 5 niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, niepodanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 2. DEFINICJE:
  1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. UCZESTNIK, KLIENT – (1) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym i spełnia warunki określone w pkt. 3 Regulaminu.
   2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  2. KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  3. ORGANIZATOR – TwojPieszczoch.pl - KTK SYSTEM Tomasz Kietliński  z siedzibą w Opolu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Anny Jantar 6/8, 45-807 Opole); NIP: 7542686871.
   1. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Uczestników organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem na Stronie Internetowej.
   2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
   3. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem www.twojpieszczoch.pl.
   4. STRONA INTERNETOWA – strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.twojpieszczoch.pl, prowadzona przez Organizatora, na której odbywa się Program Lojalnościowy.
   5. ŚRODKI – środki finansowe przyznawane Uczestnikowi Programu Lojalnościowego za zakupy w Sklepie Internetowym Organizatora.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
  1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient, który posiada zarejestrowane Konto Klienta.
   Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
  2. Klient obowiązany jest do korzystania z Programu Lojalnościowego zgodnie z jego założeniami i przeznaczeniem,
   w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, jak i osób trzecich.
 4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
  1. Sprzedawca przyznaje Uczestnikowi Środki w wysokości 5% wartości zamówienia.
   1. Sprzedawca przyznaje Uczestnikowi Środki za każdy zakup produktów w cenie regularnej.
   2. Sprzedawca nie przyznaje Uczestnikowi Środków w przypadku zakupu przez niego produktów wyprzedażowych oraz promocyjnych.
    1. 4.1.2.1.W przypadku, w którym w zamówieniu zostały zakupione produkty w cenie regularnej i nieregularnej (cena wyprzedażowa oraz promocyjna), Sprzedawca przyznaje Uczestnikowi Środki obliczone według wartości produktów
     w cenie regularnej.
  2. Zamówienia, na podstawie których Uczestnik traci prawo do Środków w ramach Programu Lojalnościowego, to:
   1. złożone poza Kontem Klienta.
   2. takie, które otrzymały status „Anulowane
   3. takie, które otrzymały status „Zwrócone”.
    1. 4.2.3.1.W przypadku, o którym mowa w punkcie 4.2.3. Regulaminu Środki uprzednio dodane do Konta Klienta są z niego potrącane.
  3. Uczestnik może wykorzystać Środki poprzez ich wymianę na wartość do 50% wartości zamówienia.
  4. Środki zgromadzone przez Uczestnika posiadają termin ważności wynoszący 6 miesięcy liczonych od dnia ich zaksięgowania.
   1. Środki przyznane w ramach osobnych zamówień sumują się, jednakże termin ważności Środków liczony jest odrębnie dla każdego zamówienia.
  5. Aktualny stan Środków dostępny jest po zalogowaniu się na Konto Klienta.
  6. Środki aktywowane są w Koncie Klienta po 20 dniach liczonych od chwili złożenia zamówienia.
  7. Środki nie są wymienialne na żaden prawny środek płatniczy.
  8. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu zakupionego z wykorzystaniem Środków Sprzedawca dokonuje zwrotu wykorzystanych Środków na Konto Klienta.
  9. Sprzedawca może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że:
   1. poinformuje on Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, nie krótszym jednak niż 14 dni przed planowanym zakończeniem działania Programu Lojalnościowego, tak aby umożliwić jego Uczestnikom wykorzystanie zgromadzonych Środków,
   2. przekazania informacji, o której mowa w punkcie 4.9.1. Regulaminu nastąpi na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazanej w Koncie Klienta oraz poprzez opublikowanie komunikatu na stronie Sklepu Internetowego.
  10. W przypadku zakończenia prowadzenia Programu Lojalnościowego, niewykorzystane Środki tracą moc i niemożliwe staje się ich wykorzystanie w Sklepie Internetowym.
 5. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Producent (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niego. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane  w  sposób  zapewniający  odpowiednie  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
  5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Realizacja Programu Lojalnościowego przez Organizatora lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed podjęciem udziału w Programie Lojalnościowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji założeń Programu Lojalnościowego przez Organizatora

 

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz jego działalności

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

 

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Programem Lojalnościowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).

      

  1. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 
   1. Organizatorowi – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta Organizatorowi w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
   2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Programu Lojalnościowego (w szczególności dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
   3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
   1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
   2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
   6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.
 1. WARUNKI REZYGNACJI Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
  1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez nadesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, na przykład pisemnie pod adres: ul. Anny Jantar 6/8, 45-807 Opole lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pieszczoch.sklep@gmail.com. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia od Klienta.
 2. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład na adres ul. Anny Jantar 6/8, 45-807 Opole lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pieszczoch.sklep@gmail.com
  2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Program Lojalnościowy prowadzony jest w języku polskim, a prawem właściwym dla Programu Lojalnościowego jest prawo polskie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 15 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już przyznane benefity.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.